Grupy docelowe - Przewodnik Multimedialny - Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY
Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Przejdź do treści
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na temat metod podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw?
Prezentowane tutaj materiały edukacyjne w pierwszej kolejności przeznaczone są dla odbiorców, którzy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę do wdrożenia w mikro i małych przedsiębiorstwach (MMP) rozwiązań opartych na wykorzystaniu Kolektywnej Inteligencji jako metody tworzenia koncepcji innowacji produktowych i procesowych.


Kliknij, aby wyświetlić film

Szczególnym adresatem są pracownicy tych firm, które do tej pory nie prowadziły systematycznych działań pro-innowacyjnych, nie współpracują z uczelniami i instytutami naukowymi, nie mają wyspecjalizowanych działów badawczo-rozwojowych, a jednak czują, że istnieje w nich niewykorzystany potencjał dla innowacji (np. wprowadzania nowych produktów i usług, udoskonalania już istniejących produktów i usług, udoskonalania procesów produkcji i świadczenia usług itp.).

Zachęcamy do przyswojenia prezentowanej przez nas wiedzy przede wszystkim: osoby decyzyjne w MMP: właścicieli, szefów działów, członków zarządów, kierowników działów projektowych itp., lub osoby, które mają wpływ na wyżej wymienione (asystenci, pełnomocnicy itp.), a także innych zainteresowani pracowników MMP, którzy będą w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę do wprowadzenia w swoich organizacjach proponowanych przez nas rozwiązań w jednorazowych inicjatywach ukierunkowanych na tworzenie koncepcji innowacji produktowych i procesowych przez: MMP, w tym MMP uczestniczące w zrzeszeniach branżowych i klastrach oraz MMP organizujące konkursy na zasadzie otwartych innowacji.

Wyróżnioną grupą odbiorców są również przedsiębiorstwa uczestniczące w zrzeszeniach branżowych, klastrach i izbach gospodarczych. Zwracamy tutaj szczególną uwagę na dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach klastry: geograficznie skoncentrowane skupiska wzajemnie powiązanych wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących.

Klastry bywają zaliczane do obszaru gospodarki uczącej się (learning economy), która akcentuje transfer wiedzy i doświadczenia. Te procesy mają prowadzić do zwiększenia innowacji przez współpracę i zaufanie członków klastra, którego sukces wynika z kontekstu kulturowego i z lokalnego środowiska. Klaster możemy traktować jako złożony organizm, którego efektem jest generowanie innowacji; klaster to inkubator wiedzy, struktura nieformalnych społecznych relacji, istniejących na danym terytorium, determinowanych przez poczucie przynależności, lokalną kulturę i zwyczaje.
Quizy interaktywne
Grupy docelowe - wprowadzenie
Specyficzne problemy grup docelowych i możliwości ich rozwiązania z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji i otwartych innowacji
Jak dowodzą przeprowadzone badania  (zob. m.in. J. Staśkiewicz, "Innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów Unii Europejskiej", http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/obrona_dr/staskiewicz/staskiewicz_autoreferat.pdf), szczególne problemy we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych pojawiają się w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MSP jest wprawdzie motorem napędowym polskiej gospodarki (99,8% wszystkich firm w Polsce, zatrudnienie 5,9 miliona osób - 70,1% wszystkich zatrudnionych), jednak właśnie ten sektor ma szczególne problemy we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych. MSP mają wyraźną trudność we wdrażaniu innowacji, firmy tego typu koncentrują się głównie na walce o przetrwanie na rynku i najczęściej nie mają wielu środków i możliwości wprowadzania innowacji. Stopień zainteresowania innowacjami w polskim sektorze MSP pokazuje wyraźną słabość tego obszaru. Około 58% firm wprowadziło do oferty mniej niż cztery nowe produkty w ciągu ostatnich trzech lat (średnio jeden produkt rocznie); ponad 65% respondentów deklaruje, że nie wprowadzili więcej niż dwóch innowacyjnych zmian procesowych w ciągu ostatnich 3 lat. (źródło - badanie przeprowadzone przez firmę Ernst& Young opisane w raporcie: D.Klonowski, "Innowacyjność sektora MSP w Polsce";  obecnie sytuacja poprawiła się tylko w niewielkim stopniu). Brak innowacyjności dotyczy przede wszystkim mikro i małych firm (MMP), przedsiębiorstwa średnie mają z tym mniejsze problemy.


Kliknij, aby wyświetlić film

Widać stąd, że członkowie wyróżnionych przez nas grup docelowych w wielu przypadków cierpią na niedostatek nowych, innowacyjnych pomysłów na produkty lub usługi. Włączenie tego typu przedsiębiorstw w systemy opartej na aplikacjach internetowych zbiorowej inteligencji może otworzyć przed tymi podmiotami zupełnie nowe możliwości. Eksperci zwracają uwagę m.in. na następujące korzyści z wdrożenia rozwiązań pro-innowacyjnych opartych na kolektywnej inteligencji, które mogą być szczególnie interesujące dla polskich MMP:

 • The long tail: duża grupa uczestników procesów innowacyjnych może wytworzyć o wiele bogatszy zbiór pomysłów, w tym pomysłów potencjalnie przełomowych, niekonwencjonalnych rozwiązań, do których nie można byłoby dojść w inny sposób. Dla przykładu, w wyniku jednego z badań okazało się, że 30 procent zadań, którym nie sprostali zatrudnieni przez daną firmę eksperci, zostało rozwiązanych przez uczestników systemu otwartych innowacji, którzy nie należeli do organizacji prowadzącej projekt i w zasadzie nie posiadali „eksperckich” umiejętności w dziedzinie dotyczącej danego zagadnienia. Ogólnie mówiąc, im większa jest grupa uczestników, tym większe jest prawdopodobieństwo odnalezienia naprawdę skutecznych i nietuzinkowych rozwiązań.

 • Oczy w każdą stronę: członkowie grupy mogą wzajemnie oceniać i poprawiać swoje pomysły, co prowadzi do osiągnięcia przełomowych rezultatów przy bardzo niskim nakładzie wysiłków.

 • Zbiorowa mądrość: duże grupy mogą wspólnie podejmować decyzje trafniej niż pojedyncze osoby, przez co często osiągają wyniki przebijające pracę ekspertów (zob. Surowiecki, 2010). Wynika to z faktu, że przy zachowaniu odpowiednich warunków błędy popełniane przez poszczególnych członków grupy powstają niezależnie i znoszą siebie nawzajem, podczas gdy wspólny „sygnał” zostaje wzmocniony przez zsumowanie pojedynczych rozwiązań.


Równocześnie jednak, przedsięwzięcia opierające się na zbiorowej inteligencji użytkowników Internetu niosą za sobą poważne problemy. Wśród nich szczególnie ważne to: niski stosunek sygnału do zakłóceń, izolowane tworzenie pomysłów, niedostateczny obszar, niewłaściwe podsumowanie wyników i niedostateczny odsiew słabych pomysłów. Przyjrzyjmy się tym problemom bliżej:
 
 • niski stosunek sygnału do zakłóceń: procesy zborowej inteligencji w Internecie często tworzą zbiory rozwiązań z wysokim odsetkiem zbędnych elementów i o wysoce niejednolitej jakości. Wcześniejsze badania sugeruję, że klienci uznają jedynie ok. 10-30% pomysłów pochodzących z procesów otwartej innowacji za wysoce jakościowe. Skierowanie grupy ekspertów do wybrania najlepszych rozwiązań z danego zbioru może okazać się zbyt kosztowne i czasochłonne. Dla przykładu, niemal 100 członków wyższego kierownictwa firmy IBM spędziło całe tygodnie na sortowaniu dziesiątku tysięcy zgłoszeń wysłanych w ramach swojego Web Jamu.

 • Izolowane tworzenie pomysłów: w typowej sytuacji pomysły tworzone w ramach procesów zborowej inteligencji w Internecie są wynikiem szybkich decyzji pojedynczych osób, które nie odnoszą się do innych wysłanych pomysłów. Wydaje się jednak oczywiste, że klienci korzystający z procesów otwartej innowacji bardziej skorzystaliby na mniejszej liczbie lepiej przemyślanych pomysłów, na których jakość korzystnie wpłynęła krytyka i ulepszenia dodane przez większą liczbę uczestników. Podczas gdy niektóre z istniejących systemów innowacji pozwalają na łatwe cytowanie istniejących pomysłów przy opisywaniu nowych, ta funkcja systemu sama z siebie nie wystarcza do rozwiązania problemu izolowanego tworzenia pomysłów. Kiedy zbiór zawiera tysiące (albo dziesiątki tysięcy) pomysłów, uczestnik procesu, nawet jeżeli używa sprawdzonych już systemów, może spotkać się z wieloma trudnościami przy odszukiwaniu już istniejących pomysłów, które byłyby najlepsze do włączenia lub uzupełnienia jego własnych.

 • Niedostateczny obszar: systemy zborowej inteligencji w Internecie często nie posiadają wbudowanych mechanizmów zapewniających kompleksowe podejście do danego problemu, w związku z czym obszar rozwiązań jest dosyć przypadkowy i może nie pokrywać się z potrzebami klienta. Często zdarza się, że zakres możliwych rozwiązań nie zostaje z góry określony i potencjalni uczestnicy nie mają łatwego sposobu na rozpoznaniu problemów, które zostały niedostatecznie przerobione. W rezultacie obszar rozwiązań wytworzonych przez systemy otwartej innowacji często posiada luki. Dla przykładu, jeżeli poprosimy daną grupę o zaproponowanie pomysłów dotyczących projektowania nowych laptopów, mogą zgłosić wiele takich, które dotyczą cech ekranu lub procesora, ale zaniedbać kwestie działania baterii i systemu zasilania, chociaż te ostatnie również mają istotne znaczenie w projektowaniu laptopa. Systemy otwartej innowacji oparte na współzawodnictwie mogą częściej zapewnić wszechstronne rozwiązania, ponieważ zwykle opierają się na bardzo szczegółowych definicjach problemów i charakteryzują się odpowiednią motywacją do tworzenia rozwiązań wysokiej jakości.
   
BIBLIOGRAFIA
Korzyści z zastosowania w przedsiębiorstwach metod opartych na CI
Kolektywna inteligencja to przestrzeń, w ramach której społeczność przedsiębiorstwa tworzy możliwe rozwiązania problemów oraz dokonuje ich ewaluacji; przyswaja, grupuje, podsumowuje, wyjaśnia i porównuje wiedzę oraz pomysły, wreszcie – zbiorowo podejmuje decyzje. Zasadniczą cechą zbiorowości odznaczającej się wysokim poziomem CI jest jej zdolność do rozwiązywania problemów trudniejszych, niż mogą dokonać tego pojedyncze osoby. Jeżeli w jakiejś strukturze społecznej nie dochodzi do zbiorowej współpracy, struktura ta posiada ograniczoną zdolność rozwiązania pewnej puli problemów: każda osoba poszukuje wówczas rozwiązań niezależnie od siebie, nie dochodzi zatem ani do pozytywnej, ani do negatywnej interakcji. Zbiorowa inteligencja przejawia się natomiast wtedy, gdy na wskutek współpracy, współzawodnictwa oraz wzajemnej obserwacji pojawią się całkiem nowe rozwiązania dla postawionych przed społecznością problemów albo też wzrasta szybkość rozwiązywania oraz umiejętność rozwiązania złożonych problemów (Szuba 2001, Skrzyński 2010). 
W tym miejscu zebraliśmy najważniejsze korzyści, jakie przedsiębiorstwo może odnieść w wyniku wdrożenia i stosowania przedstawionych w naszym projekcie metod opartych na kolektywnej inteligencji:

 • Aktywizacja szerszej niż dotychczas grupy pracowników. Wdrożenie i wykorzystywanie w pracy firmy metody opartej na CI aktywizuje w większym stopniu pracowników firmy. Przyczynia się to do budowy wśród pracowników poczucia współodpowiedzialności i współdecydowania o kierunkach rozwoju firmy. Może się to też przyczynić do większej identyfikacji pracowników z firmą.

 • Dyskusja prowadzona w oparciu o oprogramowanie DEBATE HUB jest bardziej rzeczowa i merytoryczna niż tradycyjna metoda podejmowania decyzji, tzw. „burza mózgów”. Do zalet tej metody należy fakt, iż dyskusja toczona zgodnie z jej założeniami daje równe szanse wszystkim uczestnikom. Można uniknąć sytuacji zdominowania dyskusji przez jedną osobę lub grupę osób. Ponadto, w ramach tej metody w większym stopniu zaistnieć mogą osoby znajdujące się zazwyczaj cieniu, nie lubiące wypowiadać się publicznie lub po prostu nieśmiałe.

 • Wzrost poziomu innowacyjności. W wyniku organizacji debaty z wykorzystaniem aplikacji działających online mamy możliwość zgromadzenia większej ilości pomysłów na nowe produkty, usługi lub innowacyjne rozwiązania. Uczestnicy dyskusji, mając wzajemny dostęp do opisów pomysłów na innowacje mogą wzajemnie się inspirować. Równocześnie system skłania do poszukiwania argumentów za i przeciw, co podwyższa poziom merytoryczny dyskusji, a także premiuje twórców najlepszych rozwiązań, co może być dodatkową motywacją dla uczestników debaty.

 • Nowe metody organizacji pracy. Organizacja pracy oparta na kolektywnej inteligencji pozwala na promowanie przez jej uczestników pomysłów na usprawnienie procesów i całej organizacji, m.in. dzięki strukturalizacji i wizualizacji wiedzy. Przydzielanie pracy w ramach zespołów może być również realizowane w innowacyjny sposób: dzięki otwartej strukturze zespołów roboczych staje się możliwe dotarcie z zadaniami do właściwych osób oraz stałe motywowanie ich do zaangażowania.

 • Dodatkowe źródła motywacji dla pracowników. Wdrożenie metod opartych na kolektywnej inteligencji pomoże wprowadzić do organizacji pracy nowe metody motywacji: przyjemność czerpaną z tworzenia, budowanie reputacji i statusu społecznego, stymulację intelektualną.

 • Inspirująca wiedza, która może przyczynić się do podniesienia jakości pracy firmy. Materiały merytoryczne, które udostępniono w wyniku realizacji projektu „Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw”, mogą stanowić inspirację dla poszukiwania nowych rozwiązań. Dzięki zapoznaniu się z materiałami zawartymi w modułach kursu E-learning oraz w „Przewodniku multimedialnym” odbiorcy poznają m.in. związki pomiędzy kolektywną inteligencją, sztuczną inteligencją oraz crowdsourcingiem, dowiedzą się czym są badania kognitywistyczne i jaki mają wpływ na kolektywną inteligencję; jakie są najważniejsze metody pozwalające na zmniejszenie ilości błędów poznawczych pojawiających się w trakcie pracy zbiorowej; czym są: bayesowskie serum prawdy, metoda delficka, sieci małego świata; czym różni się produkcja partnerska od tradycyjnych modelów organizacji pracy.Metody ułatwienia realizacji przedsięwzięć pro-innowacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji poprzez filtrowanie treści

Zgodnie z zaleceniami ekspertów można wskazać na następujące metody filtrowania treści w przedsięwzięciach pro-innowacyjnych realizowanych z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji:


Kliknij, aby wyświetlić film

 • filtrowanie według twórcy pomysłu – pomysły są wybierane w oparciu o charakterystykę osoby. Uczestnicy mogą zostać wyłączeni z procesu np. ze względu na reputację lub wyniki testów. Stworzenie miarodajnego profilu uczestnika może być jednak trudne, a najlepsze pomysły często wychodzą z niespodziewanej strony, wobec czego odsiew wg twórcy pomysłu może prowadzić do istotnych pomyłek.
 • filtrowanie według treści: wybierane są pomysły w oparciu o ich treść, a nie osobę twórcy. Dla przykładu, można użyć algorytmów oprogramowania do oceny kreatywności pomysłu na podstawie obecności rzadko używanych słów w jego opisie.
 • filtrowanie z zaangażowaniem grupy wydaje się najbardziej obiecującym rozwiązaniem w kontekście pełnego wykorzystania kolektywnej inteligencji w procesach pro-innowacyjnych. Jest to próba pokonania ww. przeszkód przez zachęcanie uczestników do wspólnego filtrowania najlepszych pomysłów, ponieważ człowiek posiada potencjał do zrozumienia treści w sposób o wiele głębszy od algorytmu. Pojawiały się już sytuacje, w których grupy działające w właściwych warunkach potrafiły rozwiązać problemy z klasyfikacją przydatności danych ze skutecznością bliską lub nawet przewyższającą pracę ekspertów (Surowiecki). Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie tego celu, w tym systemy głosowania, oceny i tworzenia rankingów (te ostatnie polecają uczestników na tworzenie relatywnych rankingów oceniających pary pomysłów). System DebateHub wykorzystuje kilka z tych sposobów, m.in. poprzez selekcję najgorszych rozwiązań (faza Redukcji) oraz głosowanie (faza Decyzji).
Wróć do spisu treści